các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín - App game đổi thưởng uy tín

Các đề tài, dự án nghiên cứu

Khoa Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóa

Mảng nghiên cứuCác đề tài, dự án nghiên cứu
Phát triển du lịch bền vững (Sustainable tourism development)
Phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015
Tác giả: Võ Sáng Xuân Lan
Năm thực hiện: Đề tài cấp Sở (2008-2009)
Du lịch và Khách sạn tại Việt Nam – Tình trạng, thách thức và triển vọng (Synthèse sur le tourisme et l’hôtellerie au Vietnam: État, enjeux et perspectives)
Tác giả: Võ Sáng Xuân Lan
Năm thực hiện: Đề tài NCKH quốc tế của ĐH Toulouse Pháp (2001-2003)
Sách chuyên khảo “Du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới”
Tác giả: Võ Sáng Xuân Lan
Năm thực hiện: NXB Dân Trí (2016)
Phát triển nguồn nhân lực du lịch cho vùng duyên hải Nam Trung bộ
Tác giả: Võ Sáng Xuân Lan
Năm thực hiện: Tạp chí khoa học trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương (2016)
Les défis de la mise en tourisme et le développement durable. Cas pratiques des patrimoines culturels au Vietnam
Tác giả: Võ Sáng Xuân Lan
Năm thực hiện: Sách “Itinéraires du droit et terres des hommes, Mélanges en l’honneur de Jean-Marie Breton”, Ed. Marc & Martin (2017)
Tourisme et Covid-19: le cas du Vietnam
Tác giả: Võ Sáng Xuân Lan, Nguyễn Quốc Tiến
Năm thực hiện: Diplomatie 110, Juillet-Aout 2021, France (2021)
Du lịch nông nghiệp (Agritourism)
Thiết kế mô hình hoạt động cho nông trại du lịch Vàm Hồ ở Bến Tre
Tác giả: Võ Sáng Xuân Lan
Năm thực hiện: Đề tài cấp tỉnh (2016)
Du lịch nông nghiệp tại ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phương hướng phát triển
Tác giả: Võ Sáng Xuân Lan
Năm thực hiện: Sách “Phát triển du lịch nông nghiệp ở ĐBSCL trong bối cảnh mới”, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM (2021)
Du lịch có trách nhiệm (Responsible tourism)
Sách chuyên khảo “Du lịch có trách nhiệm – Mối quan hệ và lợi ích”
Tác giả: Võ Sáng Xuân Lan
Năm thực hiện: NXB Dân Trí (2016)

Khoa Công nghệ thông tin

Mảng nghiên cứuCác đề tài, dự án nghiên cứu
Ứng dụng CNTT trong giáo dục
A model for online flipped learning
Tác giả: Nguyen Trung Lap, Nguyen Ba Hung, Nguyen Dang Bac
Năm thực hiện: 2021
Evaluation of Emergency Remote Teaching: A Case study
Tác giả: Nguyen Trung Lap, Nguyen Ba Hung and Nguyen Dang Bac
Năm thực hiện: Hội thảo DXDE 2021
Confidence-based Assessment for Learning in ePortfolio Environment
Tác giả: Nguyen Trung Lap
Năm thực hiện: IEEE, 2016
The effects of ePortfolio-based learning model on student self-regulated learning
Tác giả: Lap Trung Nguyen and Mitsuru Ikeda
Năm thực hiện: Learning in Higher Education (SAGE), 2015
ePortfolio system design based on ontological model of self-regulated learning
Tác giả: Lap Trung Nguyen and Mitsuru Ikeda
Năm thực hiện: IEEE, 2014
Using ePortfolio system to foster student self-regulated learning
Tác giả: Lap Trung Nguyen and Mitsuru Ikeda
Năm thực hiện: APSCE (Asia-Pacific Society for Computers in Education), 2014
Hệ thống giám sát lớp học thông minh
Tác giả: Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Trùng Lập
Năm thực hiện: 2018
Ứng dụng AI, IoT trong nông nghiệp
Phân loại sử dụng đất bằng hình ảnh chụp mặt đất
Tác giả: Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Trùng Lập
Năm thực hiện: 2018
Enhance the quality of remote sensing-derived information with crowd-sourced data
Tác giả: Nguyen Trung Lap
Năm thực hiện: 2019-2020
Ontology based system
Using WordNet Similarity and translations to create synsets for Ontology-based Vietnamese WordNet
Tác giả: Nguyen Trung Lap and Huynh Minh Khai
Năm thực hiện: IEEE, 2016
Measuring relatedness score of relations in ontologies using information-theoretic definition of similarity
Tác giả: Nguyen Trung Lap
Năm thực hiện: Jeju National University and International Electric Vehicle Expo (ICESI 2017)
Các hệ thống dịch vụ trực tuyến thông minh
Hệ thống giám sát các chỉ số sức khỏe
Tác giả: Nguyễn Tấn Nguyên, Nguyễn Trùng Lập
Năm thực hiện: 2017
Enhancing Coffee Supply Chain and value chain towards sustainable growth with the proposed Green IoT ecosystem architecture in Vietnam
Tác giả: Nguyen Khac Huy
Năm thực hiện: 2021

Khoa Kinh tế và Luật

Mảng nghiên cứuCác đề tài, dự án nghiên cứu
Rủi ro tín dụng và xếp hạng tín dụng sử dụng dữ liệu thay thế và các mô hình tiên tiến
Money laundering risk from emerging markets: the case of Vietnam
Tác giả: Hung Ba, Tran Huynh
Năm thực hiện: Journal of Money Laundering Control 21, 385–401 (2018). //doi.org/10.1108/JMLC-09-2017-0050
Predictability of Textual Financial Reports on Corporate Default: A Sentiment Analysis Approach
Tác giả: Hung Ba, Nam Huynh, Su Nguyen
Năm thực hiện: SSRN Scholarly Paper No. ID 3515773. Social Science Research Network, Rochester, NY (2019). //doi.org/10.2139/ssrn.3515773
Time to Liquidation of SMEs: The Predictability of Survival Models, in: Chen, J., Huynh, V.N., Nguyen, G.-N., Tang, X. (Eds.)
Tác giả: Nguyen, B.-H., Andreeva, G., Huynh, N.
Năm thực hiện: Knowledge and Systems Sciences, Communications in Computer and Information Science. Springer, Singapore, pp. 186–200 (2019). //doi.org/10.1007/978-981-15-1209-4_14
Textual analysis and corporate bankruptcy: A financial dictionary-based sentiment approach
Tác giả: Nguyen, B.-H., Huynh, V.-N.
Năm thực hiện: Journal of the Operational Research Society 1–20 (2020). //doi.org/10.1080/01605682.2020.1784049
Topics in Financial Filings and Bankruptcy Prediction with Distributed Representations of Textual Data, in: Dong, Y., Ifrim, G., Mladenić, D., Saunders, C., Van Hoecke, S. (Eds.), Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases
Tác giả: Nguyen, B.-H., Kiyoaki, S., Huynh, V.-N
Năm thực hiện: Applied Data Science and Demo Track, Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing, Cham, pp. 306–322 (2021). //doi.org/10.1007/978-3-030-67670-4_19
Statistical and ANN Approaches in Credit Rating for Vietnamese Corporate: A Comparative Empirical Study, in: Huynh, V.-N., Inuiguchi, M., Le, B., Le, B.N., Denoeux, T. (Eds.)
Tác giả: Nguyen, H., Nguyen, T.
Năm thực hiện: Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making, Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing, Cham, pp. 715–726 (2016). //doi.org/10.1007/978-3-319-49046-5_60
On Sampling Techniques for Corporate Credit Scoring
Tác giả: Nguyen, H.B., Huynh, V.-N.
Năm thực hiện: Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 24, 48–57 (2020). //doi.org/10.20965/jaciii.2020.p0048
Ảnh hưởng của cạnh tranh đến sự ổn định của các Ngân hàng Thương mại ở Việt nam
Tác giả:
Năm thực hiện: Những thay đổi trong chính sách tiền tệ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu (2017)
Sự da dạng của hội đồng quản trị và rủi ro phá sản của doanh nghiệp
Tác động của đặc điểm quản trị đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán Tp.HCM
Tác giả:
Năm thực hiện: Hội thảo khoa học Quốc gia, Kế toán – Kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Đại học Quy Nhơn (2017)
Tác động của hành vi quản trị lợi nhuận lên giá trị thích hợp của lợi nhuận trong các doanh nghiệp được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
Tác giả:
Năm thực hiện: Hội thảo Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long trong xu thế toàn cầu hóa, Đại học Cần Thơ (2017)
Ownership Structure and Firm Performance: Empirical Study in Vietnamese Stock Exchange
Tác giả:
Năm thực hiện: Data Science for Financial Econometrics pp 353-367 (2020) //link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48853-6_25
Mô hình chủ đề (Topic Modelling) trong phân tích dữ liệu văn bản
Investigating the Relationships among Sentiment, Hotel Aspects, and Customer’s Home Country from Online Reviews: A Machine Learning Approach (SSRN Scholarly Paper No. ID 3357751)
Tác giả: Ba, H., Nguyen, S., Thang, P.V.M., Le, T., Huynh, N.
Năm thực hiện: Social Science Research Network, Rochester, NY (2019)
Measuring Hotel Review Sentiment: An Aspect-Based Sentiment Analysis Approach, in: Seki, H., Nguyen, C.H., Huynh, V.-N., Inuiguchi, M. (Eds.),
Tác giả: Tran, T., Ba, H., Huynh, V.-N.
Năm thực hiện: Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making, Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing, Cham, pp. 393–405 (2019)
Phân tích công nghệ blockchain
The Impact of Blockchain Technology on Profession of Accounting and Auditing in the Industrial Revolution 4.0
Tác giả:
Năm thực hiện: The International Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA 2019)
Ảnh hưởng công nghệ blockchain đến nghề kế toán và kiểm toán trong thời đại công nghiệp 4.0
Tác giả:
Năm thực hiện: Kỷ Yếu Hội thảo khoa học – Nghiên cứu và đào tạo về Kế toán tài chính – Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM (2020)
Phát hành cổ phiếu theo hình thức SOE
Influences of Seasoned Equity Offerings on Stock Return of Ho Chi Minh Market
Tác giả:
Năm thực hiện: Indonesia Capital Market Review, Vol. V, No. 1, 01/2013, 15-22
A research on Seasoned Equity Offerings at Ho Chi Minh City Stock Market in 2007 and 2010
Tác giả:
Năm thực hiện: Journal of Economics & Development, No. 175, 01/2012.
Determinants of Capital Raising – The Case of Seasoned Equity Offerings
Tác giả:
Năm thực hiện: Asian Law & Economics Association (AsLEA) 13th Annual Conference (2017)
Are Seasoned Equity offering real fortune? The case of Vietnamese Stock market
Tác giả:
Năm thực hiện: The 1st Asia – Pacific INFINITI Conference on International Finance (2016)
Seasoned Equity Offerings – a research at Ho Chi Minh City Stock Exchange
Tác giả:
Năm thực hiện: The 5th Annual Conference – Association Francophone de Management International -Transitions and International Management (2015)
Influences of Seasoned Equity Offerings on stock return of Ho Chi Minh market from 2007 to 2010
Tác giả:
Năm thực hiện: The 7th International Conference on Business and management Research “Transforming Local and Regional networks into Sustainable Growth” (2012)
Phát hành cổ phiếu bổ sung – Nghiên cứu thực nghiệm tại Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả:
Năm thực hiện: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 122: 41-50 (2016)
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định thực hiện phát hành cổ phiếu bổ sung – Nghiên cứu thực nghiệm tại Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả:
Năm thực hiện: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số. 30, 10/2015.
So sánh Hiệu quả của phát hành cổ phiếu bổ sung trong giai đoạn thị trường thuận lợi và không thuận lợi: nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán TP.HCM giai đoạn 2007-2010
Tác giả:
Năm thực hiện: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 76, 7/2012
Kiểm định thị trường hiệu quả bậc trung bình: ảnh hưởng của phát hành cổ phiếu bổ sung lên giá chứng khoán của các công ty niêm yết trên sàn HOSE năm 2010
Tác giả:
Năm thực hiện: Tạp Chí Phát triển Kinh tế, Số 206, 10/2011.
Chuyển đổi kinh doanh trong thời kỳ số
Sự phát triển của thị trường Carbon tại Việt Nam
Tác giả:
Năm thực hiện: Hội thảo khoa học quốc tế “Tăng trưởng xanh trong thời kỳ toàn cầu hóa” (2013)
Kinh tế kinh doanh nói chung
Ảnh hưởng của chất lượng báo cáo tài chính và nợ ngắn hạn đối với hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
Tác giả:
Năm thực hiện: Hội thảo Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long trong xu thế toàn cầu hóa, Đại học Cần Thơ (2017)
Tác động của giá dầu đến biến động tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam
Tác giả:
Năm thực hiện: Hội thảo Các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn TPP (ICYREB), Đại học Kinh tế TP.HCM (2013)
Investment Behavior, Financial Constraints and Monetary Policy – Empirical Study on Vietnam Stock Exchange
Tác giả:
Năm thực hiện: Data Science for Financial Econometrics pp 267-279 (2020) //link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48853-6_19
Tác động của cán cân thương mại dầu thô tới tài khoản vãng lai – Nghiên cứu thực nghiệm tại các nước ASEAN
Tác giả:
Năm thực hiện: Hội thảo khoa học Quốc gia, Kế toán – Kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Đại học Quy Nhơn (2017)
Ảnh hưởng của cạnh tranh lên sự truyền dẫn của chính sách tiền tệ thông qua kênh cho vay ngân hàng ở Việt Nam
Tác giả:
Năm thực hiện: Tạp chí Ngân hàng, số 16: 11-17 (2017)
Mối quan hệ của cơ cấu sở hữu vốn đến hiệu quả hoạt động và cấu trúc vốn của công ty: nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả:
Năm thực hiện: Tạp chí Công thương (Số 2 – tháng 2/2020)
Mối quan hệ giữa Luật Cạnh tranh và Luật Sở hữu trí tuệ 2020
Tác giả:
Năm thực hiện: Tạp chi Tri Thức Xanh 2020(6) ISSN 0866-7438