các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín - App game đổi thưởng uy tín

Về TBD

các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín (Thai Binh Duong University: TBD) được thành lập vào ngày 31/12/2008 theo Quyết định số 1929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Là một trường đại học tư thục trẻ, năng động và cách tân, TBD tiên phong áp dụng triết lý giáo dục khai phóng vào chiến lược dạy và học của mình thông qua mô hình 5T: Thực học – Tương tác – Toàn diện – Trao quyền – Thấu cảm. Khát vọng của TBD trong 5 năm tới là trở thành một cơ sở giáo dục uy tín, chất lượng quốc tế, có khả năng quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng. TBD nỗ lực cho một nền giáo dục: Chính trực – Tự do học thuật – Tôn trọng sự khác biệt – Trách nhiệm – Cách tân – Hài hòa.

Đại học Thái Bình Dương là đại học miền duyên hải có uy tín, có khả năng quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng với môi trường giáo dục liêm chính, chuẩn mực quốc tế.

Đại học Thái Bình Dương truyền thụ và phát triển tri thức nhằm đào tạo người học có năng lực tự chủ trong cuộc sống và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường kinh tế, xã hội, công nghệ toàn cầu và trở thành công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và xã hội.

Trong mọi quyết định hành động của mình, tập thể sư phạm và sinh viên các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín cam kết theo đuổi các giá trị cốt lõi sau đây:

  • Chính trực: Đảm bảo thực hành sự tử tế và sự trung thực trong lời nói và hành động.
  • Tự do học thuật: Đảm bảo ủng hộ việc mở rộng phạm vi tìm hiểu và nghiên cứu.
  • Tôn trọng sự khác biệt: Đảm bảo ủng hộ sự khác biệt trên cơ sở tôn trọng sự thực, phẩm cách, lẽ phải, công bằng và đạo lý.
  • Trách nhiệm: Đảm bảo sự tự khẳng định trách nhiệm cá nhân trước mỗi chọn lựa, quyết định hành động.
  • Cách tân: Đảm bảo ủng hộ giải pháp sáng tạo.
  • Hài hòa: Đảm bảo cân nhắc đủ các thành tố cần thiết trong việc ra quyết định hành động.

Chiến lược 2020-2025

Là một trường đại học miền duyên hải Nha Trang, Đại học Thái Bình Dương đã xây dựng chiến lược phát triển trong 5 năm tới (2020-2025) nhằm trở thành một trường đại học có uy tín, có khả năng quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng.

Trường truyền thụ và phát triển tri thức nhằm đào tạo người học có năng lực tự chủ trong cuộc sống và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường kinh tế, xã hội, công nghệ toàn cầu và trở thành công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và xã hội.